Ohita ja siirry sisältöön

Maksa jälkikäteen

  Yleistä ehdot ja edellytykset

  Yleiset ehdot 1 artikla - Määritelmät Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä.
  by: Peruuttamisaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää hänen
  peruuttamisoikeuttaan; Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi käyttäessään
  ammatin tai liiketoiminnan harjoittamista ja tekee etäsopimuksen kuluttajan kanssa.
  Päivä: kalenteripäivä; Pitkäkestoinen liiketoimi: etäsopimus, jossa on
  joka koskee tuotteiden ja/tai palvelujen sarjaa, jonka toimitus- ja/tai
  ostovelvoite jakautuu ajallisesti; Kestävä tiedonsiirtolaite: mikä tahansa väline, joka
  jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja.
  hänelle osoitettuja tietoja siten, että niitä voidaan käyttää tulevaisuudessa ja että niitä voidaan käyttää muuttumattomina.
  tallennettujen tietojen muuttumattoman jäljentämisen. Peruuttamisoikeus: kuluttajan
  kuluttajan mahdollisuus peruuttaa sopimus.
  etäsopimus; Yrittäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
  tarjoaa tuotteita ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksena; etäsopimus: sopimus, joka on tehty etäsopimuksena.
  etäsopimus: sopimus, jolla yrittäjän järjestämän järjestelmän puitteissa tehdään
  organisoidun tuotteiden ja/tai palvelujen etämyyntijärjestelmän puitteissa, kunnes
  ja sopimuksen tekemiseen asti käytetään yksinoikeudella yhtä
  tai useampia etäviestintätekniikoita; etäviestintätekniikka.
  etämyynti: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen,
  ilman, että kuluttaja ja yrittäjä ovat samanaikaisesti samassa huoneessa.
  tulla yhteen. Yleiset sopimusehdot: nämä yleiset sopimusehdot.
  yrittäjän voimassa olevat yleiset sopimusehdot.
  3 artikla - Sovellettavuus Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin
  yrittäjän tarjoukseen ja jokaiseen etäsopimukseen, joka on tehty.
  ja tilauksiin elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä. Ennen etäsopimusta
  etäsopimuksen tekeminen, näiden yleisten sopimusehtojen teksti asetetaan kuluttajan saataville.
  kuluttajan saataville. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen

  etäsopimus on tehty, ilmoittavat, että yleinen
  että yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua yrittäjän tiloissa ja että ne voidaan kuluttajan pyynnöstä
  lähetetään maksutta mahdollisimman pian. Jos etäsopimus
  etäsopimus tehdään sähköisesti, sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään ja ennen kuin
  etäsopimuksen tekemistä ennen, näiden yleisten sopimusehtojen tekstiä
  kuluttajan saataville sähköisessä muodossa osoitteessa
  siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen kestävälle tietovälineelle.
  kestävälle tietovälineelle tallennettuna. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista
  ennen etäsopimuksen tekemistä, siitä ilmoitetaan, että
  missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja
  tutustua, ja että kuluttajan pyynnöstä ne lähetetään sähköisesti tai
  muuten lähetetään maksutta. Jos lisäksi
  näiden yleisten ehtojen lisäksi myös erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja.
  sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvin osin ja
  Jos yleiset ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina
  luottaa siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin. Jos yksi
  tai useampi näiden yleisten sopimusehtojen määräys on milloin tahansa kokonaan tai osittain
  osittain pätemättömiä tai mitätöityjä, niin sopimus ja nämä yleiset sopimusehdot
  ehdot pysyvät muutoin voimassa, ja kyseinen määräys korvataan välittömästi uudella määräyksellä keskinäisessä neuvottelussa.
  korvataan viipymättä määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman hyvin alkuperäisen määräyksen tarkoitusta.
  alkuperäistä määräystä mahdollisimman hyvin. Tilanteet, jotka eivät kuulu näiden yleisten
  on arvioitava ”näiden yleisten ehtojen hengessä”.
  yleiset ehdot. Epäselvyydet yhden tai useamman ehdon tulkinnasta tai sisällöstä.
  ehtojemme määräykset on tulkittava ”hengessä”.
  näiden yleisten sopimusehtojen hengessä.
  4 artikla - Tarjous Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on tehty alle
  on ehdollinen, siitä ilmoitetaan nimenomaisesti tarjouksessa. .
  tarjous on sitoumukseton. Yrittäjällä on oikeus muuttaa ja mukauttaa tarjousta.
  mukautukset. Tarjous sisältää täydellisen ja täsmällisen kuvauksen tarjouksen
  tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen
  jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti.
  Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat
  ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista ja/tai palveluista.
  Tarjous ei sido yrittäjää, jos tarjouksessa on ilmeisiä virheitä tai ilmeisiä virheitä.
  ei sido. Kaikki tarjouksessa olevat kuvat, tekniset tiedot ja tiedot ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi olla
  olla perusteena korvaukselle tai sopimuksen purkamiselle.
  Tuotteiden kuvat ovat todenmukainen esitys tarjotuista tuotteista.
  tarjotut tuotteet. Yrittäjä ei voi taata, että näytetyt
  vastaavat täsmälleen tuotteiden todellisia värejä. Jokainen tarjous
  sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja
  velvoitteet, jotka liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Tämä
  Tämä koskee erityisesti seuraavia seikkoja: mahdolliset toimituskulut; tapa, jolla tuote

  sopimus tehdään ja mitkä toimet ovat sen kannalta välttämättömiä; onko sopimuksen
  sovelletaanko peruuttamisoikeutta vai ei; maksutapa.
  toimitusta ja sopimuksen täyttämistä; tarjouksen hyväksymiselle asetettua määräaikaa, tai
  tarjouksen tekemistä tai ajanjaksoa, jonka kuluessa elinkeinonharjoittaja takaa hinnan, tai
  etäviestintämaksun määrä, jos kustannusten käyttämisestä aiheutuu
  etäviestintätekniikan kustannukset lasketaan erilaisen
  kuin käytetyn viestintävälineen tavanomainen perusmaksu; onko
  arkistoidaanko sopimus sen tekemisen jälkeen, ja jos arkistoidaan, niin miten.
  miten kuluttaja voi tutustua siihen; miten kuluttaja voi ennen sopimuksen allekirjoittamista
  sopimuksen tekemistä varten antamansa tiedot, ja miten kuluttaja voi ennen sopimuksen tekemistä saada tietoja
  voi tarkastaa ja halutessaan korjata sopimuksen yhteydessä antamansa tiedot; mahdolliset
  muut kielet kuin hollannin kieli, joilla sopimus voidaan tehdä;
  käytännesäännöt, joita elinkeinonharjoittaja noudattaa, sekä tapa, jolla
  miten kuluttaja voi tutustua näihin käytännesääntöihin sähköisesti;
  ja etäsopimuksen vähimmäiskesto, jos kyseessä on
  kesto kaupassa. Vapaaehtoinen: saatavilla olevat koot, värit, materiaalityyppi.
  5 artikla - Sopimus Sopimus, jollei seuraavista syistä muuta johdu.
  4 kohtaa lukuun ottamatta, syntyy silloin, kun kuluttaja hyväksyy seuraavat asiakirjat
  kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää siinä asetetut ehdot. Jos
  Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, sopimuksen
  yrittäjän on välittömästi vahvistettava, että hän on vastaanottanut tarjouksen sähköisesti.
  tarjouksen vastaanottamisesta. Niin kauan kuin yritys ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, on
  yrittäjä ole vahvistanut, kuluttaja voi purkaa sopimuksen. Jos
  sopimus on tehty sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset
  ja organisatoriset toimenpiteet sähköisen siirron suojaamiseksi.
  ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja voi
  voi maksaa, yrittäjä noudattaa asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
  toteuttaa. Yrittäjä voi - oikeudellisten puitteiden puitteissa - ilmoittaa itselleen, onko
  kuluttaja pystyy täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikista niistä seikoista ja
  ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta.
  etäsopimuksesta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltua syytä
  olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta.
  tai hakemuksen tai liittää sen täytäntöönpanolle erityisiä ehtoja.
  Yrittäjä toimittaa kuluttajalle tuotteen tai palvelun mukana seuraavat palvelut
  tiedot kirjallisesti tai siten, että ne voidaan esittää
  saatavilla tavalla voidaan tallentaa pysyvälle tietovälineelle,
  a. sen elinkeinonharjoittajan toimiston käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksia.
  kuluttaja voi tehdä valituksen; b. edellytykset, joilla ja miten
  miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai
  selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta; c. kuluttajan tiedot siitä, miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan
  tiedot takuista ja myynninjälkeisestä palvelusta; d. 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.
  näiden ehtojen mukaiset tiedot, ellei yrittäjä ole sisällyttänyt näitä tietoja.

  jotka on jo annettu kuluttajalle ennen sopimuksen täyttämistä; e. kuluttajalle on annettava
  sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on pitkä.
  kestää yli vuoden tai on toistaiseksi voimassa oleva. Jos kyseessä on
  kestoaikaista kauppaa, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen kauppaan.
  toimitukseen. Kukin sopimus tehdään lykkäävän
  ehdoin, että kyseisiä tuotteita on riittävästi saatavilla.
  6 artikla - Peruuttamisoikeus Kuluttajalla on tuotteita ostaessaan seuraavat oikeudet
  mahdollisuus purkaa sopimus ilman perusteluja tuotteen ostoaikana.
  14 päivän kuluessa. Tämä harkinta-aika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun tuote on vastaanotettu.
  kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä ja elinkeinonharjoittajan tietoon saatettu edustaja.
  ilmoitettu yrittäjälle. Harkinta-aikana kuluttaja
  huolellisesti tuotetta ja sen pakkausta. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain
  purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen sen arvioimiseksi, onko tuote.
  haluaako hän pitää tuotteen. Jos hän käyttää peruuttamisoikeuttaan
  hänen on palautettava tuote kaikkine toimitettuine lisävarusteineen ja - jos se on kohtuullista - palautettava tuote.
  mahdollisuuksien mukaan - alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa - palauttaa sen yrittäjälle,
  yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
  Jos kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen tulee
  hänen on ilmoitettava siitä 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta seuraavalle taholle
  yrittäjälle. Kuluttajan on ilmoitettava tästä kirjallisesti.
  kirjallisella viestillä/sähköpostilla. Kun kuluttaja on ilmoittanut, että hän
  peruuttamisoikeudesta, kuluttajan on palautettava tuote 14 päivän kuluessa.
  14 päivää. Kuluttajan on todistettava, että toimitetut tavarat on palautettu ajoissa, sillä
  palautettu, esimerkiksi lähetystodistuksella. Jos
  kuluttaja ei ole 2 ja 3 kohdassa mainittujen määräaikojen päättymisen jälkeen ilmoittanut, että hän on
  halua käyttää peruuttamisoikeuttaan tai ei ole palauttanut tuotetta takaisin
  yrittäjälle, osto on tosiasia.
  7 artikla - Kustannukset peruuttamistapauksessa Jos kuluttaja käyttää
  peruuttamisoikeuttaan, tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat kuluttajan vastuulla.
  kuluttajan vastuulla. Jos kuluttaja on maksanut
  yrittäjä palauttaa tämän summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun
  peruuttamisen jälkeen. Edellytyksenä on, että tuote on jo ollut
  yrittäjä on jo vastaanottanut tuotteen tai on voitu esittää vakuuttavat todisteet täydellisestä palautuksesta.
  voidaan toimittaa.
  8 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen Elinkeinonharjoittaja voi sulkea pois kuluttajan peruuttamisoikeuden seuraavista syistä
  kuluttajan peruuttamisoikeuden 2 ja 3 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta. Poissulkeminen
  Peruuttamisoikeuden poissulkemista sovelletaan vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut
  tarjouksessa, ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä.
  Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain sellaisten tuotteiden osalta: a. jotka on ostettu seuraavilla tavoilla

  jotka ovat selvästi henkilökohtaisia; b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia.
  b. jotka ovat luonteeltaan selvästi henkilökohtaisia; c. joita ei voida palauttaa.
  voidaan palauttaa; d. jotka pilaantuvat tai vanhenevat nopeasti; e. joita ei voida palauttaa.
  joiden hinta on altis rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa, f.
  markkinoilla; f. yksittäiset sanoma- ja aikakauslehdet; g. ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  h. hygieniatuotteet, joiden sinetin kuluttaja on rikkonut.
  on rikkonut sinetin. Peruuttamisoikeuden poissulkeminen on mahdollista vain, jos kyseessä on
  palvelujen osalta: a. jotka koskevat majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa
  jotka on suoritettava tiettynä päivänä tai tiettynä aikana; b. joiden
  toimitus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ennen sopimuksen päättymistä.
  harkinta-aika on kulunut umpeen; c. jotka koskevat vedonlyöntiä ja arpajaisia.
  9 artikla - Hinta Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana voimassa oleva hinta
  tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta seuraavia tapauksia
  arvonlisäverokannan muutoksista johtuvat hinnanmuutokset. Toisin kuin
  edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hintoihin sovelletaan arvonlisäveroa.
  ovat alttiita rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa.
  valvonnassa, vaihtelevilla hinnoilla. Tämä yhteys
  vaihteluihin ja siihen, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, on oltava
  tarjouksessa. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä
  ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisestä tai lakisääteisestä
  säädöksistä tai määräyksistä. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä
  sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt siitä ja jos
  ja: a. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai b.
  kuluttajalla on valtuudet purkaa sopimus siitä päivästä alkaen, jona
  päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan. Kaikki hinnat ovat painokelpoisia
  ja painovirheet. Paino- ja kirjoitusvirheiden seurauksista ei oteta vastuuta.
  Vastuu hyväksytään. Paino- ja painovirheistä johtuen yrittäjä ei ole velvollinen
  toimittamaan tuotetta virheellisen hinnan mukaisesti.
  10 artikla - Vaatimustenmukaisuus ja takuu Yrittäjä takaa, että
  tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien ja seuraavien seikkojen mukaisia
  eritelmien mukaisia, kohtuullisia kestävyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimuksia sekä vaatimuksia, joita sovelletaan
  sopimuksen tekopäivänä voimassa olevia oikeudellisia vaatimuksia.
  säännökset ja/tai viranomaismääräykset. Jos näin sovitaan,
  yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
  käyttöön. Elinkeinonharjoittajan, valmistajan tai maahantuojan antama takuu ei ole
  ei vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin ja vaatimuksiin, jotka hänellä on kuluttajasopimuksen
  sopimuksesta yrittäjään nähden. Mahdolliset viat tai
  virheellisesti toimitetuista tuotteista on ilmoitettava
  yrittäjälle kirjallisesti. Tuotteiden palautuksen on oltava
  oltava alkuperäispakkauksessa ja uudessa kunnossa. .

  Yrittäjän takuuaika vastaa valmistajan takuuaikaa. .
  yrittäjä ei kuitenkaan ole koskaan vastuussa lopullisesta soveltuvuudesta.
  tuotteiden soveltuvuudesta kuluttajan kuhunkin yksittäiseen käyttökohteeseen, eikä myöskään
  mistään tuotteiden käyttöä tai soveltamista koskevista neuvoista.
  Takuu ei ole voimassa, jos: Kuluttaja on itse
  itse korjannut ja/tai muuttanut tai korjauttanut ja/tai muuttanut niitä kolmansien osapuolten toimesta; Kuluttaja
  toimitettuja tuotteita on altistettu epänormaaleille olosuhteille tai niitä on käsitelty muulla tavoin.
  käsitelty huolimattomasti tai ohjeiden vastaisesti.
  yrittäjän ja/tai pakkauksessa olevia ohjeita; Puutteellisuus on kokonaan tai osittain
  osittain seurausta määräyksistä, jotka hallitus on asettanut tai tulee asettamaan
  käytettyjen materiaalien luonteesta tai laadusta.
  11 artikla - Toimitus ja toteutus Yrittäjä tekee parhaan mahdollisen mahdollisen
  huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia.
  Tuotetilaukset. Ottaen huomioon, mitä 4 artiklassa on sanottu.
  näiden yleisten sopimusehtojen määräyksiä, yritys hyväksyy hyväksytyt tilaukset.
  ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei kuluttajan
  suostunut pidempään toimitusaikaan. Jos toimitus
  viivästyy, tai jos tilausta ei voida tai voidaan vain osittain
  toteuttaa, kuluttajalle ilmoitetaan asiasta 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä.
  tehnyt tilauksen. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa tilaus.
  sopimus ilman kuluja ja oikeutettu mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
  Jos sopimus puretaan edellisen kappaleen mukaisesti, yrittäjä palauttaa summan, jonka
  kuluttajan maksaman summan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun
  purkamisen jälkeen. Jos tilatun tuotteen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi.
  mahdottomaksi, elinkeinonharjoittaja pyrkii toimittamaan korvaavan tuotteen.
  saatavilla. Viimeistään toimituksen yhteydessä se on selkeästi ja ymmärrettävästi
  että korvaava tuote toimitetaan. Peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois korvaavien tuotteiden osalta.
  peruuttamisoikeutta ei voida sulkea pois. Mahdollisten
  palautuslähetyksen kustannuksista vastaa yrittäjä. Vahinkoriski
  ja/tai tuotteiden katoamisvaara on yrittäjällä siihen asti, kunnes
  kuluttajalle tai aiemmin nimetylle ja yrittäjälle toimitettuun toimitukseen asti.
  edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
  12 artikla - Kestotapahtumat: keston päättyminen ja pidentäminen Lopettaminen, The
  Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka
  joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa.
  Palvelut, voidaan irtisanoa milloin tahansa sovitun mukaisesti.
  irtisanomista koskevien sääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla. Kuluttaja
  voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on solmittu
  tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllisestä toimittamisesta, milloin tahansa määräaikaisuuden päättymiseen mennessä.
  irtisanominen milloin tahansa ennen määräaikaisen sopimuskauden päättymistä noudattaen
  sovittuja irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

  kuukausi. Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset milloin tahansa.
  irtisanoa ne milloin tahansa, eikä niitä saa rajoittaa irtisanomiseen tiettyyn ajankohtaan tai
  tiettynä ajanjaksona; vähintään irtisanoa ne samalla tavalla kuin ne oli
  tehdä; irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on asettanut kuluttajalle.
  itselleen. Uusiminen Sopimus, joka tehdään määräajaksi.
  tehty ja joka koskee tuotteiden (myös sähkön) säännöllistä toimittamista.
  mukaan lukien sähkö) tai palveluihin, ei voida hiljaisesti jatkaa tai jatkaa.
  uudistaa määräajaksi. Edellisestä kohdasta poiketen
  sopimus, joka on tehty määräajaksi ja joka koskee säännöllistä toimitusta
  päivittäisten tai viikoittaisten sanoma- tai aikakauslehtien toimittamiseen, voidaan hiljaisesti jatkaa määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi.
  jatkaa määräaikaisesti enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos kuluttaja
  kuluttaja voi irtisanoa tämän jatketun sopimuksen jatkoajan päättyessä ja
  enintään kuukauden irtisanomisajalla. Sopimus, joka on tehty määräajaksi
  joka on tehty määräajaksi ja joka koskee tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista.
  voidaan hiljaisesti jatkaa määräämättömäksi ajaksi vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen yhden kuukauden irtisanomisajalla.
  voi irtisanoa milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla ja
  enintään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos kyseessä on säännöllistä palvelua koskeva sopimus.
  säännöllisesti, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa, päivä- tai viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien tilaamisesta.
  sanoma- ja aikakauslehdet. Sopimus, jonka kesto on rajoitettu ja joka koskee säännöllisiä
  sanoma- ja aikakauslehdet (koe- tai esittelytilaus) ei jatku hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti koe- tai esittelytilauksen ostamisen jälkeen.
  automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson ostamisen jälkeen. Kesto Jos
  sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi yhden vuoden kuluttua
  vuoden jälkeen, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään yhden vuoden irtisanomisajalla.
  kuukauden kuluessa, paitsi jos kohtuullisuus ja tasapuolisuus eivät estä irtisanomista ennen sopimuksen päättymistä.
  sovitun määräajan päättymistä.
  13 artikla - Maksaminen Siltä osin kuin ei ole toisin sovittu, kuluttajan maksettavaksi erääntyvät määrät ovat
  kuluttajan on maksettava 7 työpäivän kuluessa siitä, kun sopimuksen
  6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun harkinta-ajan alkamisen jälkeen. Jos kyseessä on
  palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tapauksessa tämä määräaika alkaa sen jälkeen, kun
  kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta. Kuluttaja
  on velvollinen ilmoittamaan välittömästi annettujen tai mainittujen maksutietojen virheellisyydestä.
  yrittäjälle. Jos kuluttaja laiminlyö maksun suorittamisen, on
  yrittäjällä, jollei lainsäädännöllisistä rajoituksista muuta johdu, oikeus periä kohtuulliset kulut, jotka on ilmoitettu etukäteen kuluttajalle.
  kuluttajalle etukäteen ilmoitetut kohtuulliset kustannukset.
  14 artikla - Valitusmenettely Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset
  on esitettävä 7 päivän kuluessa täydellisesti ja selkeästi kuvailtuina seuraavalle taholle
  yrittäjälle sen jälkeen, kun kuluttaja on havainnut puutteet. Valitukset, jotka on toimitettu
  Yrittäjälle valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa vastaanottopäivästä.
  vastaanottopäivästä lukien. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidempää
  käsittelyaika, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa.

  Vastaanottotodistus ja ilmoitus siitä, milloin kuluttaja voi saada
  voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta. Jos valitusta ei voida ratkaista yhteisymmärryksessä
  neuvottelemalla, syntyy riita, joka voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi.
  riidanratkaisu. Kantelu ei keskeytä yrittäjän velvollisuuksia.
  ellei yrittäjä toisin kirjallisesti ilmoita. Jos reklamaatio on
  yrittäjä toteaa reklamaation aiheelliseksi, yrittäjä harkintansa mukaan joko vaihtaa tai korjaa toimitetun tavaran.
  korvaa tai korjaa toimitetut tuotteet veloituksetta.
  15 artikla - Riidat Yrittäjän ja kuluttajan väliset sopimukset
  joihin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
  Sovelletaan Alankomaiden lakia. Vaikka kuluttaja asuisi ulkomailla.

   

  100% turvallinen maksu

  Käytämme turvallista SSL-salausta, joka suojaa henkilökohtaisia ja taloudellisia tietojasi 100%

  Yli 5000+ tyytyväistä asiakasta

  Etsimme joka päivä erityisesti sinua löytääksemme hauskimmat ja omaperäisimmät tuotteet, joita voimme tarjota sinulle.

  Ilmainen toimitus

  Jokainen tilaus toimitetaan maksutta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Voit seurata tilaustasi Track & Trace -palvelun avulla.

  Asiakaspalvelutiimi

  Asiakaspalvelutiimimme on käytettävissä ympäri vuorokauden auttaakseen sinua ja vastatakseen kysymyksiisi.